மட்டக்களப்பு மாநகர சபையிள் 12ஆவது மாதாந்த பொது அமர்வு

  • editor1
  • 05 Feb 2019
  •   Comments Off on மட்டக்களப்பு மாநகர சபையிள் 12ஆவது மாதாந்த பொது அமர்வு

மட்டக்களப்பு மாநகர சபையிள் 12ஆவது மாதாந்த பொது அமர்வு எதிர்வரும் 07.02.2019 அன்று காலை 9.30 மணிக்கு மாநகர முதல்வர் தி.சரவணபவன் தலைமையில் நடைபெறவுள்ளது.

மட்டக்களப்பு மாநகர சபையிள் 12ஆவது மாதாந்த பொது அமர்வு எதிர்வரும் 07.02.2019 அன்று காலை 9.30 மணிக்கு மாநகர முதல்வர் தி.சரவணபவன் தலைமையில் நடைபெறவுள்ளது.