தேசிய போதைப் பொருள் தடுப்பு பாடசாலை வாரத்தினை பிரகடனப்படுத்தும்

  • editor1
  • 23 Jan 2019
  •   Comments Off on தேசிய போதைப் பொருள் தடுப்பு பாடசாலை வாரத்தினை பிரகடனப்படுத்தும்

தேசிய போதைப் பொருள் தடுப்பு பாடசாலை வாரத்தினை பிரகடனப்படுத்தும் போதையிலிருந்து விடுபட்ட நாட்டை உருவாக்கும் செயற்திட்ட நிகழ்வுகளின் வரிசையில், வீதி நாடகங்கள் நிகழ்வு மட்டக்களப்பு காந்திப் பூங்காவில் 24ம் திகதி மாலை 3.30 மணியளவில் நடைபெறவுள்ளது.
மாவட்ட செயலகத்தின் ஏற்பாட்டில் நடைபெறும்

தேசிய போதைப் பொருள் தடுப்பு பாடசாலை வாரத்தினை பிரகடனப்படுத்தும் போதையிலிருந்து விடுபட்ட நாட்டை உருவாக்கும் செயற்திட்ட நிகழ்வுகளின் வரிசையில், வீதி நாடகங்கள் நிகழ்வு மட்டக்களப்பு காந்திப் பூங்காவில் 24ம் திகதி மாலை 3.30 மணியளவில் நடைபெறவுள்ளது.
மாவட்ட செயலகத்தின் ஏற்பாட்டில் நடைபெறும்