ஜாவாவை வீழ்த்தும் ரூபி மொழியை கற்கும் எளிய வழி.​

நீங்கள் ரூபி கற்றுக் கொள்ள வேண்டுமா? இதோ உங்களுக்காக ஹக்கெட்டி ஹேக் (Hackety Hack).

ஹக்கெட்டி ஹேக் (Hackety Hack) என்பது ஒரு திறந்த மூல (Open Source) பயன்பாடு. இது மாணவர்களுக்கு அடிப்படை நிரலாக்க மொழியை(Programming Language) புரிந்து கொள்ள உதவும். இதனை கொண்டு ரூபி நிரலாக்க மொழியை எளிதாக கற்று கொள்ளவும், கற்பிக்கவும் முடியும். இதற்கு எந்த அடிப்படை மொழியும் தேவை இல்லை. ஹக்கெட்டி அனைத்து இயங்கு தளத்திலும் (மாக்,விண்டோஸ் மற்றும் லினக்ஸ்) இயங்கும் வண்ணம் உருவாக்கப்பட்ட ஒரு ஊடாடும் பயிற்சியை(Interactive Training) வழங்குகிறது. இது ஸ்க்ராட்ச்(Scartch) மற்றும் அலிஸ்(Alice) போன்ற வரைகலை(Graphical Interface) நிரலாக்க மொழிகளுடன் தொகுதிகள்(blocks) முலமும் கற்று கொள்ள இயலும். இது ஷோஸ் (Shoes) toolkitயை கொண்டு எளிதாகவும், விளையாட்டாகவும் வரைகலை முகப்பை வரைய உதவுகின்றது.