டெங்கு காய்ச்சல் வந்தால் நாம் செய்ய வேண்டியவை,

டெங்கு காய்ச்சல் வந்தால் நாம் செய்ய வேண்டியவை,