மட்டக்களப்பில் முதல் முறையாக அறிவிப்பாளர் பயிற்சிநெறி திங்கட்கிழமை ஆரம்பம்